Școala Primară "Surorile Providenţei"

Misiunea noastră cea mai importantă este educarea inimii copiilor.
floare surorile providentei
albina surorile providentei

Politica protectie date personale

POLITICA DE PROTECȚIE A DATELOR PERSONALE ÎN CONFORMITATE CU GDPR NR. 679/2016 A ȘCOLII PRIMARE  SURORILE PROVIDENȚEI IAȘI


Școala Primară ”Surorile Providenței” Iași prelucreaza numeroase date cu caracter personal atât ale angajaților, alecopiilor care frecventează cursurile grădiniței, cât și ale reprezentanților săi legali, având astfel calitatea de operator de date cu caracter personal.
Incepând din 25 mai 2018, unitatea noastră de învățământ desfășoară activitatea de prelucrare a datelor in conformitate cu GDPR nr. 679/2016, care se aplica direct în toate statele membre U.E. în contextul protecției datelor cu caracter personal ale copiilor, prelucrarea trebuie sa respecte și principiul interesului superior al copilului.
Datele personale ale copiilor și părinților sunt colectate de managerul unității în etapa de preînscriere a copiilor, în prima zi lucrătoare din an, pentru nivel preșcolar și a doua zi lucratoare din an, pentru nivel primar,  și în etapa de înscriere în luna mai a fiecărui an calendaristic prin completarea dosarului de către părinți cu documentele solicitate. Acestea sunt copii ale actelor de identitate a părinților, copie a certificatului de naștere a copilului și completarea datelor care vizează, domiciliu stabil al copilului, locul de muncă al părinților și datele de contact.
Toate dosarele copiilor sunt păstrate în rafturi aflate în secretariat  la care au acces managerul, diectorul didactic, secretarul,  responsabilul cu introducerea datelor în aplicația informatică SIIIR., pe toată peroada școlarizării copiilor după care se arhivează.
Respobsabilul SIIIR, introduce periodic la solicitarea ISJ Iași, informații cu caracter personal în aplicație. Ex. de date: Codul numeric personal al copiilor, adresă de domiciliu, naționalitate.  Aplicația poate fi accesată de manager, director didactic și responsabil, pe baza unei parole.
Fiecare cadru didactic primește la începutul fiecărui an școlar lista copiilor ce formează grupa/clasa pe care o va coordona în anul școlar curent. Aceasta cuprinde numele și prenumele copiilor, codul numeric personal al copiilor, adresele de domiciliu adresele de email și numerele de telefon ale părinților. Cadrele didactie  semnează un act de confidențialitate în conformitate cu exigențele GDPR nr. 679/2016 ce vizează protecția datelor personale livrate de manager prin listele de copii, asociate cu formațiunile de studiu pe care le coordonează.
De asemenea Școala Primară ”Surorile Providenței” Iași protejează  datele personale privind sanătatea copiilor, aceștia beneficiază de o protectie sporită, conform GDPR. Sfera persoanelor către care se transmit astfel de date este restrânsa, pentru a se respecta și dreptul la viața privată garantat de art. 8 din CEDO.
Părinții copiilor semnează un Contract educațional, scris, la începutul anului școlar prin care își exprimă consimțământul liber, specific, în cunoștință de cauză pentru prelucrarea datelor cu caracter personal de către instuția de învățământ care preia datele, în scopul înscrierii copilului în grădinița, aceasta având obligația de a transmite, date, statistici, la IȘJ Iași, instituție de coordonare  control, căreia îi este subordonată.
Persoana vizată are dreptul să îşi retragă în orice moment consimţământul. Retragerea consimţământului nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimţământului înainte de retragerea acestuia. Înainte de acordarea consimţământului, persoana vizată este informată cu privirela acest lucru. Retragerea consimţământului se face la fel de simplu ca acordarea acestuia.
În Școala Primară  ”Surorile Providenței” Iași consimtământul reprezentatului legal este necesar si pentru fotografierea copiilor, altfel nefiind permisa publicarea fotografiilor de catre unitatea de învătamânt pe site-ul instituției.
Unitatea prelucrează date cu caracter personalale angajaților.I nstituția de învățământ informează furnizorii de date cu caracter personal despre scopurile colectării acestora:
Cele mai relevante baze juridice pentru angajator prevăzuteîn GDPR, ce vizează scopul prelucrării datelor cu caracter personal ale angajaților sunt următoarele:
-  angajatul și-a dat consimțământul pentru prelucrare;
-  prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care angajatul este parte;
-  respectarea unei obligații legale;
-  prelucrarea este necesară pentru a proteja datele angajatului și
-  în scopul intereselor legitime ale instituției;
In activitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal, Grădinița PP Surorile Providenței IAȘI este preocupată de securitatea datelor și adoptă masuri organizatorice pentru a impiedica o procesare neautorizata și nelegala și pierderea sau distrugerea accidentala a datelor după cum urmează: 
-  Este interzis accesul peroanelor neautoriate în spațiu în care sunt păstrate dosarele ce conțin datele personale ale angajaților, copiilor și părinților acestora;
-  Parola de acces în aplicația SIIIR este secretă 
-  Parola de acces în RAEI- aplicație ce cuprinde date cu caracter personal a întregii resurse umane din instituție, este secretă;
-  Datele medicale ale copiilor care suferă de diferite tipuri de handicapuri sau alte probleme medicale sunt protejate, acces având doar managerul, medicul grădiniței și cadrele didactice care lucrează direct cu copilul la grupă.
Conform Legii Arhivelor Nationale, angajatorul are obligația de a pastra dosarele angajaților pentru o perioada de 75 de ani dupa încetarea contractului individual de muncă, sens în care îi revine obligația, ca operator de date cu caracter personal, de a respecta confidențialitatea și securitatea informațiior pe care le deține cu privire la foștii angajați.
Școala Primară ”Surorile Providenței” Iași educă copii pentru a deveni cetățeni independenți ai societății informaționale. În acest scop, este deosebit de important ca ei să învețe, încă din perioada preșcolarității, despre importanța vieții private și a protecției datelor. Aceste concepte le vor permite ca, mai târziu, să ia decizii în cunoștință de cauză privind informațiile pe care doresc să le dezvăluie, cui și în ce condiții. 
Încălcarea securităţii datelor cu caracter personal înseamnă o încălcare a securităţii care duce, în mod accidental sau ilegal, la distrugerea, pierderea, modificarea, sau divulgarea neautorizată a datelorcu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate într-un alt mod, sau la accesul neautorizat la acestea.


Intocmit, Președinte Consiliul de administrație
Manager, Adriana Roca 
 

ciuperci surorile providentei
eroare surorile providentei
Ne pare rau, a aparut o eroare!
x
succes surorile providentei
Va multumim!
x